РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда от “Смарти Кидс България” ЕООД, ЕИК: 204980237 и адрес на регисртация: Варна, ул. “Акад. Игор Курчатов” 17, офис 12.

Със заявяването на желание за участие в ПРОМОЦИЯТА, физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на ПРОМОЦИЯТА във вида, в който са публикувани в сайта на SmartyKids Bulgaria: www.smarty-kids.bg

Организаторът на ПРОМОЦИЯТА си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на периода на провеждане, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на https://www.facebook.com/smartykidsbulgaria1/ и и Инстаграм профила: https://www.instagram.com/smartykidsbulgaria/.

Участниците следва сами да проверяват на https://www.facebook.com/smartykidsbulgaria1/ за промени в Официалните Правила, като Организаторът на ПРОМОЦИЯТА не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Фейсбук страницата на SmartyKids Bulgaria: https://www.facebook.com/smartykidsbulgaria1/

и Инстаграм профила: https://www.instagram.com/smartykidsbulgaria/

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 16:00 часа на 09.07.2019г. и приключва в 23:59 часа на 21.07.2019г.

След края на срока на Промоцията, желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 14 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на служителите на SmartyKids Bulgaria и партньорите и преподавателите от центрове SmartyKids на територията на страната, както и техни роднини.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е заявило участие, като е харесало страницата на SmartyKids Bulgaria https://www.facebook.com/smartykidsbulgaria1/ (респективно е последвало профила в Инстаграм) и е отбелязало в коментар под поста на играта свой приятел.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са:

– 3 броя комплекти игри: „100 игри за деца във ваканция“ от издателство „Клевър Бук“  – два комплекта за двама печеливши от Facebook и един комплект за един печеливш от Instagram.

Тегленето на печелившите ще бъде направено чрез автоматизиран софтуер (на случаен принцип), спечелилите ще се обявят публично съответно на Facebook  и Instagram страниците на SmartyKids Bulgaria на 21.07.2019г. между 10:00 и 12:00 часа.

Наградите са осигурени от Организатора на промоцията.

При получаване на наградата, спечелилият Участник следва да се снима като доказателство за получаване на наградата.

Ако участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установено по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не поиска получаването на наградата съгласно изискванията, определени в този Раздел, или откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

Печелившите участници ще могат да получат наградите си на посочен от тях (в рамките на 3 дни от известяването) адрес чрез куриер.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили заявили участие в промоциятасъгласно изискванията на настоящите Официални Правила).

Всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившите Участници ще реализират наградите. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившите Участници се изчерпва с връчване на наградите на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:

Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (имейл за контакт: hello@smarty-kids.bg).

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията и представителите на Организатора на Промоцията не събират и не обработват лични данни на Участниците или на което и да било трето лице при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията или за което и да било трето лице от представители на Организатора на Промоцията или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът, съответното лице, не са длъжни да предоставят личните си данни и може да подадат сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Организаторът на Промоцията има право да прекрати Промоцията и в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе, съответно по реда, посочен в Раздел 3 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

РАЗДЕЛ 13. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция, Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.